Ulgi podatkowe dla osób fizycznych – stosowane w rozliczeniach rocznych cz.1

Ulgi podatkowe

ULGI PODATKOWE – NA DZIECKO

Ulgi podatkowe – jest to jedna z najpopularniejszych ulg stosowanych w rozliczeniach rocznych. Przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej jeśli wysokość ich dochodów nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy osoba przez cały rok podatkowy pozostaje w związku małżeńskim (suma dochodów obu małżonków),
 • 112 000 zł w przypadku gdy jest to osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku jeżeli osoba ta nie pozostawała w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

Skorzystać z ulgi mogą wyłącznie podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Nie mogą z niej skorzystać osoby opodatkowujące swoje dochody podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności ani na zasadach ryczałtu.

Ulga przysługuje w wysokości:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Powyższe kwoty dotyczą łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

ULGI PODATKOWE – TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga ta z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele którzy dokonali termomodernizacji domu jednorodzinnego. Termomodernizacja polega na:

 • ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych;
 • ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulgę można stosować przy opodatkowaniu dochodu według skali podatkowej, podatku liniowego a także przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem.

Wydatki na termomodernizację można odliczyć, jeśli:

 • są one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek,
 • podatnik posiada fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku,
 • nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone tobie w jakiejkolwiek formie,
 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub nie zostały uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Jeżeli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odliczana jest kwota wraz z tym podatkiem, o ile nie zostało to odliczone na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

ULGA NA INTERNET

W ramach tej ulgi można odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki za używanie Internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania- wystarczy że na podatnika wystawiony jest dokument zakupu. Istotnym jest że odliczenia dokonuje się w roku zapłaty, a nie wystawienia faktury. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł. Limit ten dotyczy jednej osoby, a więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do max limitu, lecz nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich. Wydatek poniesiony w danym roku i nie odliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

ULGI PODATKOWE – REHABILITACYJNA

Z ulgi tej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, podatnicy mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz osoby, które poniosły wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Ustawa dzieli wydatki podlegające odliczeniu na nielimitowane oraz limitowane. Nielimitowane to takie, które podatnik może odliczyć od dochodu w pełnej ich wysokości. Należą do nich m.in. odpłatności za pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym, koszty dostosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, koszty turnusów rehabilitacyjnych a także wynagrodzenie tłumacza języka migowego. Inną grupą odliczeń są wydatki limitowane, które podlegają odliczeniu w wysokości nie wyższej niż przewiduje ustawa. Do tej grupy kwalifikują się m.in. koszt zakupu leków dla osoby niepełnosprawnej pomniejszony o 100 zł miesięcznie, wydatki na pieluchomajtki, podkłady do max wysokości 2 280 zł rocznie oraz wydatki na psa asystującego do wysokości również 2 280 zł. Należy pamiętać że zbiór wydatków zarówno limitowanych jak i nielimitowanych ma charakter zamknięty i odliczeniu podlegają tylko te wymienione w ustawie o PIT.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych wpisów na stronie, w których będziemy kontynuować temat ulg podatkowych w rozliczeniach rocznych zarówno osób fizycznych jak i prawnych. 

 

Data publikacji 11-04-2022

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *