Ulgi dla przedsiębiorców obowiązujące w 2022 roku

Ulgi dla przedsiębiorców

Ulgi dla przedsiębiorców – ulga na prototyp

Ulgi dla przedsiębiorców, w tym ulga na prototyp Jest rodzajem ulgi zadedykowanej przedsiębiorcom w zakresie tzw. produkcji próbnej, której proces jest zazwyczaj kosztowny i długotrwały. Uzyskują oni możliwość odliczenia dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania. Pamiętać należy jednak, że wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej.

Co istotne, ulga obejmuje w swoim zakresem nie tylko proces badawczy prowadzący do stworzenia prototypu, lecz także czynności mające na celu wprowadzenie nowego produktu na rynek, w tym w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i certyfikatów umożliwiających jego komercyjne wykorzystanie.

Nowelizacja ulgi dla przedsiębiorców zakłada także dodatkową korzyść dla przedsiębiorców w postaci braku ograniczeń dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, wynikających z kosztów nabycia albo wytworzenia produktu, jeżeli zostały one przez podatnika odliczone od podstawy opodatkowania. W ten sposób podatnik może odliczyć od dochodu dodatkowe 0,30 zł względem każdej złotówki zaliczonej do kosztów uzyskania przychodu na cele wskazane w zachęcie. Odliczenie kosztów kwalifikowanych będzie natomiast możliwe, gdy wydatki zostały faktycznie poniesione, a zarazem nie zostały korzystającemu zwrócone w jakiejkolwiek postaci.

 

Ulgi dla przedsiębiorców – ulga na robotyzację

Kolejna ulga przewidziana w 2022 roku  skierowana jest do firm, które chcą usprawnić produkcję poprzez zastosowanie robotów przemysłowych.

Jedynym ograniczeniem podmiotowym jest wykluczenie z możliwości zastosowania powyższej preferencji przez podatników osiągających wyłącznie przychody z zysków kapitałowych. Ma to zapewnić wykorzystywanie ulgi dla przedsiębiorców do rzeczywistych celów produkcyjno-przemysłowych, które znajdą odzwierciedlenie w poprawie innowacyjności gospodarczej oraz zapobiegać kreowaniu pozornych kosztów podatkowych.

Proponowana ulga ma być narzędziem eliminującym trudności występujące na początkowym etapie inwestycji poprzez umożliwienie odliczenia poniesionych kosztów na robotyzację do 150% wartości wydatków  w okresie pięciu lat od momentu wejścia w życia przepisów. Ograniczenie czasowe jest formą motywatora dla przedsiębiorców do sprawnego podejmowania decyzji we wskazanym zakresie.

Projekt ustawy precyzuje katalog wydatków, które mogą być zakwalifikowane jako poniesione na robotyzację. Należą do nich m.in. koszty nabycia robotów i maszyn przemysłowych, ale również koszty wartości niematerialnych (np. oprogramowania) oraz wydatki szkoleniowe i opłaty leasingowe, jeżeli inwestor zdecydował się na taką formę finansowania przedsięwzięcia.

 

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników znajdzie zastosowanie, gdy przedsiębiorca nie jest w stanie odliczyć kosztów wynagrodzeń pracowników z powodu wysokości poniesionej straty lub gdy osiągnięty dochód nie pozwala na ich odliczenie.

Odliczenie to ma dotyczyć dochodów (przychodów) tych pracowników, w przypadku których:

-czas poświęcony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi przynajmniej 50% lub

-czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie tej usługi wynosi co najmniej 50%.

 

Ulga na ekspansję

Polski Ład wprowadza nową ulgę skierowaną do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, u których w następstwie poniesienia określonych wydatków, będących kosztami uzyskania przychodów, wzrosły przychody ze sprzedaży towarów. Chodzi m.in. o wydatki związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji, uczestnictwem w targach czy też działaniami promocyjnymi.

Dzięki projektowanej uldze każdy wydatek na ekspansję biznesu będzie mógł zostać odliczony powtórnie od podstawy opodatkowania do wysokości dochodu z działalności operacyjnej, przy czym nie więcej niż w kwocie 1 mln zł.

Od dochodu przedsiębiorca odliczy koszty, które poniósł w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Działanie to powinno służyć kompleksowemu wsparciu firm, pozwalając im w szczególności zdobyć inwestora, dzięki któremu będą mogły się rozwinąć i znaleźć odbiorców swoich towarów.

 

Ulga na terminal

Z dniem 1.01.2022 r. zostały dodane przepisy umożliwiające podatnikom PIT prowadzącym działalność gospodarczą zarówno opłacającym podatek dochodowy według skali podatkowej, jak i w formie podatku liniowego oraz podatnikom CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odliczanie od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

W odliczeniu w ramach ulgi na terminal podlegać mogą wyłącznie wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione po 31.12.2021 roku.

Z ulgi na terminal podatnicy mogą korzystać na warunkach zwykłych lub preferencyjnych:

  • w przypadku korzystania z ulgi na terminal w sposób zwykły
  • ulgi na terminal podlega 100% wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz 100% wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym
  • maksymalna kwota odliczenia zależy od tego czy dokonujący odliczenia podatnik jest na gruncie przepisów VAT zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących; jeżeli tak, kwota podlegająca odliczeniu w ramach ulgi na terminal  wynosi w roku podatkowym 2500zł w przeciwnym razie kwota podlegająca odliczeniu w ramach ulgi na terminal wynosi w roku podatkowym 1000zł
  • w przypadku korzystania z ulgi na terminal w sposób preferencyjny
  • odliczeniu w ramach ulgi na terminal podlega 200% wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz 200% wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym
  • maksymalna kwota odliczenia wynosi 2000zł

 

Ulga na robotyzacje – ulgi dla przedsiębiorców

W ramach tej ulgi dla przedsiębiorców podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą (zarówno opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej, jak i w formie podatku liniowego) oraz podatnicy CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych mogą odliczać od podstawy obliczenia podatku kwoty stanowiące stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

Kosztami tymi są między innymi:

1) koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych

3) koszty nabycia usług szkoleniowych do obsługi maszyn

Dokonywanie odliczeń w ramach ulgi na robotyzację jest możliwe w stosunku do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026.

W ramach ulgi na robotyzację odliczeniu podlegają jedynie koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku (w przypadku PIT) lub podstawy opodatkowania (w przypadku CIT)

 

Data publikacji 13-05-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *