Czym jest ulga badawczo-rozwojowa?

Ulga badawczo rozwojowa

Ulga badawczo rozwojowa

Ulga badawczo rozwojowa jest rodzajem ulgi,  dotyczącej przedsiębiorstw przeznaczających systematycznie środki na odkrywanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy i znajdowanie nowych zastosowań dla różnych dziedzin i wynalazków, technologii produkcji.

Ulga badawczo rozwojowej – jej istotą jest możliwość dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku do zapłaty. Oznacza to, że mają one wpływ na rachunek podatkowy dwukrotnie:

 • po raz pierwszy jako „zwykłe” koszty podatkowe,
 • po raz drugi wskutek skorzystania z ulgi.

Ulga badawczo rozwojowa – dlaczego warto?

Zgodnie z przepisami za koszty kwalifikowane uznaje się:

 • poniesione w danym miesiącu należności oraz finansowane przez płatnika składki, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
 • poniesione w danym miesiącu należności oraz sfinansowane przez płatnika składki w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;
 • nabyte materiały i surowce bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • nabyte niebędące środkami trwałymi sprzęty specjalistyczne;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne;
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;
 • nabyte usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej;
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Limity obowiązujące w 2022 rok przedstawione zostały w tabeli poniżej

Ulga badawczo rozwojowa

Ulga badawczo rozwojowa – aby móc skorzystać z ulgi dany podatnik przy składaniu deklaracji głównej CIT-8 musi dodatkowo uzupełnić załącznik CIT-BR. Należy jednak pamiętać, że opisywana ulga może obniżyć tylko dochód uzyskany z przychodów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych.

Od 2022 roku dzięki zmianom związanym z Polskim Ładem zasady korzystania z ulgi są jeszcze bardziej korzystne dla podatników.  Mianowicie podwyższona została  wysokość  odliczenia kosztów kwalifikowanych, a także wprowadzona została „ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników”.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników jest dedykowana dla pracodawców, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ponieważ:

 • w danym roku podatkowym ponieśli stratę, albo
 • wysokość przysługującego odliczenia przekroczy wysokość osiągniętego dochodu.

Skorzystać z niej mogą przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Należy jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie tych pracowników i zleceniobiorców, którzy są bezpośrednio zaangażowani w działalność B+R i których czas pracy przeznaczony na realizację działalności B+R pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50%.

Ulga badawczo rozwojowa nie stosuje się do zakładów pracy chronionej oraz aktywności zawodowej, a także podatników korzystających z gotówkowego zwrotu ulgi B+R.

Ulga B+R, a Polski Ład

Polski Ład liberalizuje również przepisy w zakresie jednoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz ulgi IP Box. Do końca 2021 r. nie było możliwe równoczesne stosowanie tych dwóch preferencji w stosunku do tego samego dochodu. Wprowadzone zmiany dają możliwość odliczania kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podlegających opodatkowaniu preferencyjną stawkę w ramach IP Box.

Osoby zainteresowane tematem ulg podatkowych zachęcamy do aktywnego śledzenia strony internetowej!

 

Data publikacji 06-05-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *