Ulgi podatkowe dla osób fizycznych – stosowane w rozliczeniach rocznych cz.2

rodzaje ulg podatkowych

RODZAJE ULG PODATKOWYCH – ULGA DLA MŁODYCH

Rodzaje ulg podatkowych – ulga dla młodych – jest to ulga skierowana dla osób w wieku poniżej 26. roku życia. Przychody uzyskane przez te osoby są całkowicie zwolnione od podatku, ale tylko do wysokości 85.528 zł. Nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu według skali podatkowej tak jak ma to miejsce w przypadku pozostałych podatników.

Zwolnieniu podlegają przychody uzyskane:

 • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz
 • z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą – Prawo oświatowe),

W praktyce oznacza to, że wszystkie przychody osiągnięte po dniu 26-tych urodzin podlegają opodatkowaniu, nawet jeśli było to wynagrodzenie za okres w którym nie przekroczono limitu wiekowego.

ULGA DLA E-TOLL

Jest to stosunkowo nowa ulga, która weszła w życie 29 czerwca 2021 roku i jest związana z wydatkami na wdrożenie systemu do poboru opłat e-TOLL. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej albo według 19% stawki podatku lub stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlegają w kwotach netto :

 • wydatki na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
 • opłaty z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
 • opłaty poniesione z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

Poniesione wydatki i opłaty podlegają odliczeniu także w przypadku, gdy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Maksymalna kwota odliczenia to iloczyn 500 zł i liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Nie może być ich więcej niż pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd opłacony elektronicznie z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

RODZAJE ULG PODATKOWYCHULGA DLA IKZE

Ulga ta przysługuje podatnikom, którzy w ciągu roku dokonywali wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wysokość wpłat na IKZE określa art. 13a ust. 1 – 4 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z tymi przepisami wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty, która odpowiada:

 • 1,2-krotności lub
 • 1,8-krotności (jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

To oznacza, że maksymalny limit wpłat na IKZE w roku 2021 wynosi:

 • 6 310,80 zł lub
 • 9 466,20 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Wysokość wpłat można odliczyć od dochodu który jest opodatkowany według skali podatkowej, stawki liniowej 19% oraz od przychodu opodatkowanego ryczałtem.

ULGA B+R – RODZAJE ULG PODATKOWYCH

Ulga na działalność badawczo-rozwojową tzw. B+R jest przeznaczona dla podatników prowadzących działalność gospodarczą i opodatkowujących swoje dochody według skali podatkowej lub stawki liniowej, którzy prowadzą działalność badawczo rozwojową.

Ulga ta polega na ponownym odliczeniu kosztów kwalifikowanych poniesionych na taką działalność nawet jeżeli zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Więcej na temat ulgi B+R dowiesz się w kolejnym wpisie na stronie. Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności.

 

Data publikacji 22-04-2022

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *