VAT 2023

VAT 2023

Podatek VAT – z dniem 1 stycznia 2023 roku znowelizowana została ustawa o podatku od towarów i usług. Następne zmiany weszły w życie 13 lutego, a kolejne planowane są od 1 lipca. Ponadto projektowane jest wprowadzenie od 1 kwietnia 2023 roku zmian w ramach pakietu SLIM VAT 3. Poniżej zestawione zostały najważniejsze zmiany VAT w 2023 roku.

 

Podatek VAT – zmiana od 1 stycznia 2023 roku

 

Umożliwienie wspólnego rozliczania podatku VAT przez dwóch lub więcej podatników w ramach grup VAT

Do 2022 roku nie było możliwości wspólnego rozliczania podatku VAT przez dwóch lub więcej podatników. Od 01.01.2023 roku taka możliwość została wprowadzona w ramach tzw. grupy VAT. Aby grupa VAT powstała konieczne jest łącznie spełnienie poniższych warunków:

– istnienie grupy powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie podmiotów posiadających siedzibę na terytorium kraju lub prowadzących działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju,

– zawarcie przez tę grupę podmiotów umowy o utworzenie grupy VAT,

– zarejestrowanie grupy VAT jako podatnika podatku VAT.

 

Podatek VAT – Zmiana od 13 lutego 2023 roku

 

Uchylenie art. 103 ust. 5b Ustawy o podatku od towarów i usług

Do 12.02.2023 roku istniała możliwość żeby zapłacić podatek VAT dotyczący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w terminie 5 dni od otrzymania towarów na terytorium kraju (warunkiem tego było, aby podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów na terytorium kraju, złożył do naczelnika urzędu skarbowego właściwego zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym). Od 13 lutego nastąpiło uchylenie art. 103 ust. 5b, a więc podatek VAT nie będzie mógł być płacony w terminie 5 dni od otrzymania towarów na terytorium kraju.

 

Projektowane zmiany od 1 kwietnia 2023 roku – podatek VAT

 

Określenie kursów przeliczeniowych dla faktur korygujących wystawianych do faktur w walucie obcej

Obecnie Ustawa nie zawiera przepisów wskazujących kursy przeliczeniowe, jakie należy stosować przy wystawianiu faktur korygujących do faktur pierwotnych wystawionych w walucie obcej. Projektowane jest dodanie art. 31b Ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie zawarte będą przepisy określające kursy przeliczeniowe stosowane przy wystawianiu faktur korygujących do faktur pierwotnych wystawionych w walucie obcej.

 

Podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników – podatek VAT

Obecnie małymi podatnikami na gruncie VAT są podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przewiduje się podwyższenie podstawowego limitu przewidzianego dla małych podatników VAT z równowartości 1.200.000 euro do równowartości 2.000.000 euro.

 

Zmiana okresu rozliczeniowego wykazywania korekty w związku z otrzymaniem dokumentów uprawniających do opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką 0%

Obecnie otrzymanie po terminie dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, pozwala na wykazanie WDT ze stawką 0% w okresie rozliczeniowym, w którym dostawa ta została dokonana. Projektuje się, że otrzymanie po terminie dowodów, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, będzie pozwalało na wykazanie WDT ze stawką 0% w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania WDT

 

Likwidacja otrzymania faktury jako warunku istnienia prawa do odliczenia z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Obecnie prawo do odliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powstaje, o ile podatnik otrzyma fakturę dokumentującą taką transakcję w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. W przypadku nieotrzymania faktury w tym terminie podatnik obowiązany jest do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął przedmiotowy termin. W konsekwencji podatnicy ponoszą negatywne konsekwencje finansowe w postaci konieczności pomniejszenia podatku naliczonego, jeżeli po okresie 3 miesięcy od zadeklarowania WNT nie otrzymali faktury VAT. Przewiduje się, że otrzymanie faktury dokumentującej transakcję przestanie być warunkiem powstania prawa do odliczenia z tytułu WNT. W związku z tym planowane jest uchylenie art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a oraz art. 86 ust. 10g i 10h Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Liberalizacja niektórych warunków zwrotu VAT w terminie 15 dni

Obecnie do warunków zwrotu VAT w terminie 15 dni należy między innymi, aby:

– w 3 poprzednich miesiącach lub w ostatnim kwartale udział procentowy łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online w całkowitej wartości sprzedaży brutto był u podatnika nie niższy niż 80%,

– w danym okresie rozliczeniowym udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych z tytułu sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż 65%,

– przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących online za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50.000 zł,

– przez poprzednie 12 miesięcy podatnik prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących online.

Do warunków zwrotu VAT w terminie 15 dni należeć ma między innymi, aby:

– w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) udział procentowy łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online w całkowitej wartości sprzedaży brutto był u podatnika nie niższy 70%,

– w danym okresie rozliczeniowym udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych z tytułu sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż 55%,

– przez poprzednie sześć miesięcy łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących online za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 40.000 zł,

– przez poprzednie 6 miesięcy podatnik prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących online.

 

Określenie szczególnych terminów wnoszenia zażaleń i odwołań od postanowień i decyzji w sprawie zwrotu VAT w terminie 15 dni

Obecnie nie ma przepisów określających szczególne terminy wnoszenia zażaleń i odwołań od postanowień i decyzji w sprawie zwrotu VAT w terminie 15 dni.

Projektuje się określenie, że:

– zażalenia na postanowienie o przedłużenie terminu 15-dniowego zwrotu VAT będą wnoszone w terminie 17 dni od dnia, w którym doręczenie tego postanowienia uważa się za dokonane,

– odwołania od decyzji o odmowie dokonania zwrotu VAT w terminie 15 dni będą wnoszone w terminie 24 dni od dnia, w którym doręczenie tej decyzji uważa się za dokonane.

 

Wyłączenie obowiązku dokonywania korekty rocznej, jeżeli różnica między proporcją, a proporcją wstępną nie przekracza 2 punktów procentowych

Obecnie nie ma możliwości zrezygnowania z dokonywania korekty rocznej, jeżeli różnica pomiędzy wstępnie ustaloną proporcją, a proporcją ostateczną jest niewielka. Przewiduje się, że podatnicy będą mogli zrezygnować z dokonywania korekty rocznej, jeżeli różnica pomiędzy wstępnie ustaloną proporcją, a proporcją ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych.

 

Rozszerzenie możliwości zaokrąglania proporcji do 100% – podatek VAT

Obecnie warunkiem możliwości zaokrąglania do 100% proporcji przekraczającej 98% jest, aby kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł. Przewiduje się, że warunkiem możliwości zaokrąglania do 100% proporcji przekraczającej 98% będzie, aby kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 10.000 zł.

 

Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego prognoz proporcji oraz prewspółczynnika

Obecnie niekiedy podatnicy mają obowiązek uzgadniać z naczelnikiem urzędu skarbowego prognozy proporcji oraz prewspółczynnika. Przewiduje się zastąpienie obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego prognoz proporcji oraz prewspółczynnika wymogiem zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji lub o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo. O przyjętej proporcji podatnicy mają być obowiązani zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta proporcja została zastosowana po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji w formie pliku JPK_VAT.

 

Ograniczenie obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych przez użytkowników kas online

Obecnie wszyscy użytkownicy kas rejestrujących, w tym użytkownicy kas online, mają obowiązek drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych. Projektuje się, że użytkownicy kas online nie będą mieli obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych.

 

Zmiany w przepisach o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego – podatek VAT

Obecnie stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego wynoszą 15%, 20%, 30% i 100%. Ponadto obecnie naczelnik urzędu skarbowego nie może ustalać dodatkowego zobowiązania podatkowego stosując stawki niższe niż określone przepisami.

Projektuje się, że stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosić będą 10%, 15%, 30% i 100%, jak również, że stawki te – za wyjątkiem stawki 100% – będą stawkami maksymalnymi, tj. naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł ustalać dodatkowe zobowiązanie podatkowe stosując stawki niższe niż określone przepisami .

 

Likwidacja opłaty należnej od wniosku za wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)

Obecnie wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł. Przewiduje się, że opłata od wniosku za wydanie WIS zostanie zlikwidowana.

 

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie WIS

Obecnie podmioty publiczne oraz zamawiający w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie mogą występować z wnioskami o wydanie WIS.

Projektuje się, że podmioty publiczne oraz zamawiający w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, będą mogli występować z wnioskami o wydanie WIS.

Dodatkowe upoważnienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) w związku z wydawaniem WIS

Obecnie nie ma przepisu upoważaniającego DKIS do wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie WIS o dodatkowe dokumenty odnoszące się do towaru, usługi lub świadczenia kompleksowego niezbędne do dokonania prawidłowej ich klasyfikacji.

Projektuje się dodanie przepisu upoważniającego DKIS do wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie WIS o dodatkowe dokumenty odnoszące się do towaru, usługi lub świadczenia kompleksowego niezbędne do dokonania prawidłowej ich klasyfikacji.

 

Umożliwienie składania zażalenia na niektóre postanowienia wydawane w toku postępowania o wydanie WIS

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości składania zażalenia na postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia w sytuacji niedostarczenia w wymaganym przepisami prawa terminie próbki towaru oraz nieuiszczenia zaliczki na pokrycie opłaty za dodatkowe badania.

Przewiduje się wprowadzenie przepisu umożliwiającego składanie zażalenia.

 

Zmiana terminu zapłaty zaliczki na pokrycie opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz

Obecnie zaliczka na pokrycie opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz podlega wpłacie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Projektuje się, że zaliczka będzie podlegać wpłacie w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni.

 

Podatek VAT – projektowana zmiana od 1 lipca 2023 roku

 

Zmiana sposobu prowadzenia ewidencji przez członków grup VAT

W okresie od 1.01 do 30.06.2023 r. ewidencja prowadzona przez członków grup VAT musi zawierać co najmniej nazwę i NIP nabywcy, datę dokonania i zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług kwotę należności ogółem. W okresie tym przedmiotowa ewidencja musi być przekazywana organom podatkowym (w dowolnej formie) tylko na ich żądanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania. Od 1 lipca 2022 r. ewidencja prowadzona przez członków grup VAT zawierać będzie musiała dane, które szczegółowo określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia. Ponadto od tego dnia przedmiotowa ewidencja będzie przesyłana organom podatkowym bez żądania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 

Data publikacji: 13.03.2023r. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *