Limity podatkowe 2023

limity podatkowe 2023

Rok do roku zmianie ulegają wysokości limitów podatkowych obowiązujących przedsiębiorców. Ich wysokość na dany okres ustalona zostaje w październiku roku poprzedzającego rok w którym to będzie obowiązywał wyliczony limit. Limity podatkowe w polskim prawie charakteryzują się trendem rosnącym co jest bezpośrednio powiązane z rosnącym kursem waluty EURO i świadczy o obniżeniu wartości polskiej waluty względem waluty zagranicznej. W praktyce oznacza to jednak wzrost liczby przedsiębiorców, którzy zakwalifikują się do statusu małego podatnika, wzrost podatników którzy będą mogli skorzystać z rozliczenia kwartalnego VAT czy też również uniknąć przejścia na pełną księgowość.

Limity podatkowe dla pełnej księgowości

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się korzystać z uproszczonych zasad księgowania  zobowiązani są do przestrzegania limitu 2.000.000 euro przychodu w danym roku podatkowym. Zasada ta obejmuje zarówno właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, wspólników spółek cywilnych, jak i spółek jawnych i partnerskich. Po przekroczeniu granicy 2.00.000euro są oni zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.

Pełna księgowość to system ewidencyjny ukazujący pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wyróżniamy dwie możliwe formy księgowości:

  • Uproszczona księgowość — księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany;
  • Pełna księgowość — księgi rachunkowe.

Uproszczona księgowość jest częściej spotykanym sposobem ewidencji u przedsiębiorców. To, czy jest ona możliwa, zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Tzw. mała księgowość jest przeznaczona dla:

-osób fizycznych,

-spółek cywilnych osób fizycznych,

-spółek jawnych osób fizycznych,

-spółek partnerskich.

Kwota rocznych przychodów zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych:

Rok                 Równowartość 2.000.000euro

2023                9.654.400zł

2022                9.188.200zł

2021                9.030.600zł

Wyrażone w euro wielkości przeliczane są na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Limity podatkowe dla małego podatnika CIT/PIT

Do statusu „małego podatnika” na gruncie PIT/CIT zaliczyć możemy podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000euro.

Aby móc stosować przepisy odnoszące się do małego podatnika w 2023 roku, przychód przedsiębiorstwa w 2022 roku nie może przekroczyć kwoty 9.654.000zł.

Mały podatnik podatków dochodowych:

Rok                 Równowartość 2.000.000euro

2023                9.654.000zł

2022                9.188.000zł

2021                9.031.000zł

Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000zł.

Jedną z istotniejszych korzyści wynikających ze statusu małego podatnika na gruncie podatku dochodowego jest możliwość korzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Zasada ta dotyczy tylko tych środków trwałych, które w klasyfikacji środków trwałych znalazły się w grupach 3-6 i 8. Warunkiem korzystania z amortyzacji jest stosowanie się do limitu wartości środka trwałego, który wynosi 50.000euro.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny – mali podatnicy:

Rok                 Równowartość 50.000euro

2023               241.000zł

2022               230.000zł

2021               226.000zł

Limity dla małego podatnika VAT

Na gruncie podatku VAT mianem  „małego podatnika” określić można przedsiębiorcę, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000euro oraz podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000euro.

Po spełnieniu powyższej zależności podatnik ma możliwość kwartalnego rozliczania VAT:

  • za I kwartał do 20 kwietnia,
  • za II kwartał do 20 lipca,
  • za III kwartał do 20 października,
  • za IV kwartał do 20 stycznia.

Podany limit może ulec jednak zmianie. Trwają bowiem prace nad projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (tak zwany SLIM VAT3). Nowelizacja przepisów przewiduje podniesienie limitu dla kwartalnego VAT do 2 mln euro.

Rok                 Równowartość 1.200.000euro       Równowartość 45.000euro

2023                5.793.000zł                                             217.000zł

2022                5.513.000zł                                             207.000zł

2021                5.418.000zł                                             203.000zł

 

Limity dla ryczałtu

Jedną z form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej na którą zdecydować może się przedsiębiorca jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy, którzy będą chcieli kontynuować wybraną formą opodatkowania w następnym roku podatkowym muszą pilnować limitu i nie przekroczyć kwoty przychodu w wysokości 2 milionów euro.

Podatnicy rozliczający się z osiąganego przychodu ryczałtem mogą opłacać podatek w okresach kwartalnych, pod warunkiem zachowania limitu 200.000euro w danym roku podatkowym.

Rok                 Równowartość 2.000.000euro       Równowartość 200.000euro

2023                9.564.400zł                                             965.440zł

2022                9.188.200zł                                             918.820zł

2021                9.030.600zł                                             903.060zł

Limit kwartalnych rozliczeń VAT dla podatników opodatkowanych estońskim CIT

Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek, to nowoczesny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie

Kwartalne deklaracje podatkowe mogą składać podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4.000.000euro.

Rok                 Równowartość 4.000.000euro     

2023               19.309.000zł                                

2022               18.376.000zł                                                

Data publikacji 14-10-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *