Limity podatkowe 2023

limity podatkowe

Rok do roku zmianie ulegają wysokości limitów podatkowych obowiązujących przedsiębiorców. Ich wysokość na dany okres ustalona zostaje w październiku roku poprzedzającego rok w którym to będzie obowiązywał wyliczony limit. Limity podatkowe w polskim prawie charakteryzują się trendem rosnącym co jest bezpośrednio powiązane z rosnącym kursem waluty EURO i świadczy o obniżeniu wartości polskiej waluty względem waluty zagranicznej. W praktyce oznacza to jednak wzrost liczby przedsiębiorców, którzy zakwalifikują się do statusu małego podatnika, wzrost podatników którzy będą mogli skorzystać z rozliczenia kwartalnego VAT czy też również uniknąć przejścia na pełną księgowość

Limity podatkowe dla pełnej księgowości

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się korzystać z uproszczonych zasad księgowania  zobowiązani są do przestrzegania limitu 2.000.000 euro przychodu w danym roku podatkowym. Zasada ta obejmuje zarówno właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, wspólników spółek cywilnych, jak i spółek jawnych i partnerskich. Po przekroczeniu granicy 2.00.000 euro są oni zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.

Pełna księgowość to system ewidencyjny ukazujący pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wyróżniamy dwie możliwe formy księgowości:

  • Uproszczona księgowość — księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany;
  • Pełna księgowość — księgi rachunkowe.

Uproszczona księgowość jest częściej spotykanym sposobem ewidencji u przedsiębiorców. To, czy jest ona możliwa, zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Tzw. mała księgowość jest przeznaczona dla:

-osób fizycznych,

-spółek cywilnych osób fizycznych,

-spółek jawnych osób fizycznych,

-spółek partnerskich.

Kwota rocznych przychodów zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rok   Równowartość 2.000.000 euro  Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października Tabela NBP
2023 9.654.400 zł 4,8272 zł tabela z 3.10.2022 r.

nr 191/A/NBP/2022

2022 9.188.200 zł 4,5941 zł tabela z 1.10.2021

nr 191/A/NBP/2021

2021 9.030.600 zł 4,5153 zł tabela z 1.10.2020

nr 192/A/NBP/2020

Wyrażone w euro wielkości przeliczane są na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Limity podatkowe dla małego podatnika CIT/PIT

Do statusu „małego podatnika” na gruncie PIT/CIT zaliczyć możemy podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Aby móc stosować przepisy odnoszące się do małego podatnika w 2023 roku, przychód przedsiębiorstwa w 2022 roku nie może przekroczyć kwoty 9.654.000 zł.

Mały podatnik podatków dochodowych

Rok Równowartość

2.000.000 euro

Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października Tabela NBP
2023 9.654.000 zł 4,8272 tabela z 3.10.2022 r.  nr 191/A/NBP/2022
2022 9.188.000 zł 4,5941 tabela z 1.10.2021 r. nr 191/A/NBP/2021
2021. 9.031.000 zł 4,5153 tabela z 1.10.2020 r.

nr 192/A/NBP/2020

Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Jedną z istotniejszych korzyści wynikających ze statusu małego podatnika na gruncie podatku dochodowego jest możliwość korzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Zasada ta dotyczy tylko tych środków trwałych, które w klasyfikacji środków trwałych znalazły się w grupach 3-6 i 8. Warunkiem korzystania z amortyzacji jest stosowanie się do limitu wartości środka trwałego, który wynosi 50.000 euro.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny – mali podatnicy

Rok Równowartość

50.000 euro

Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października Tabela NBP
2023 241.000 4,8272 tabela z dnia 3.10.2022 nr 191/A/NBP/2022
2022 230.000 4,5941 tabela z dnia 1.10.2021 r. nr 191/A/NBP/2021
2021 226.000 4,5153 tabela z dnia 1.10.2020 r. nr 192/A/NBP/2020

Limity podatkowe dla małego podatnika VAT

Na gruncie podatku VAT mianem  „małego podatnika” określić można przedsiębiorcę, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro oraz podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Po spełnieniu powyższej zależności podatnik ma możliwość kwartalnego rozliczania VAT:

  • za I kwartał do 20 kwietnia,
  • za II kwartał do 20 lipca,
  • za III kwartał do 20 października,
  • za IV kwartał do 20 stycznia.

Podany limit może ulec jednak zmianie. Trwają bowiem prace nad projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (tak zwany SLIM VAT3). Nowelizacja przepisów przewiduje podniesienie limitu dla kwartalnego VAT do 2 mln euro.

 

Rok Kwota euro Równowartość kwoty euro w złotych Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października Tabela NBP
2023 1.200.000 5.793.000 4,8272 Tabela NBP z dnia 3.10.2022

191/A/NBP/2022

45.000 217.000
2022 1.200.000 5.513.000 4,5941 Tabela NBP z dnia 1.10.2021

191/A/NBP/2021

45.000 207.000
2021 1.200.000 5.418.000 4,5153 Tabela NBP z dnia 1.10.2020

192/A/NBP/2020

45.000 203.000

 

Limity podatkowe dla ryczałtu

Jedną z form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej na którą zdecydować może się przedsiębiorca jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy, którzy będą chcieli kontynuować wybraną formą opodatkowania w następnym roku podatkowym muszą pilnować limitu i nie przekroczyć kwoty przychodu w wysokości 2 milionów euro.

Podatnicy rozliczający się z osiąganego przychodu ryczałtem mogą opłacać podatek w okresach kwartalnych, pod warunkiem zachowania limitu 200.000 euro w danym roku podatkowym

Rok Kwota euro Równowartość kwoty euro w złotych Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października Tabela NBP
2023 2.000.000 9.654.400 4,8272 Tabela NBP z dnia 3.10.2022

191/A/NBP/2022

200.000 965.440
2022 2.000.000 9.188.200 4,5941 Tabela NBP z dnia 1.10.2021

191/A/NBP/2021

200.000 918.820
2021 2.000.000 9.030.600 4,5153 Tabela NBP z dnia 1.10.2020

192/A/NBP/2020

200.000 903.060

 

Limit kwartalnych rozliczeń VAT dla podatników opodatkowanych estońskim CIT

Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek, to nowoczesny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie

Kwartalne deklaracje podatkowe mogą składać podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4.000.000 euro.

 

Rok Równowartość 4.000.000 euro Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października Tabela NBP
2023 19.309.000 zł 4,8272 tabela z dnia 3.10.2022 r. nr 191/A/NBP/2022
2022 18.376.000 zł 4,5941 tabela z dnia 1.10.2021 r. nr 191/A/NBP/2021

 

 

Data publikacji 14-10-2022

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *