Słowniczek polsko- księgowy

Język księgowy

Język księgowy – księgowi często używają zwrotów, które nie są zrozumiałe dla osób spoza środowiska finansowego, a to niejednokrotnie może przysporzyć sporo kłopotów w komunikacji.

Z odrobiną humoru postarałyśmy się wytłumaczyć kilka zwrotów i wyjaśnić niektóre kwestie – język księgowy.

  • „zaksięgujemy to w czwórki” – to powiedzenie oznacza, że dany wydatek zostanie uznany za koszt firmy;
  • „KUPY”- dla Księgowego to nie to samo co dla przysłowiowego „Kowalskiego”. W slangu finansowym oznacza to wydatek, który stanowi zarówno koszt bilansowy (obciąży wynik) jak i koszt podatkowy (pomniejszy podstawę opodatkowania);
  • „NKUPY”- oznacza wydatek zakwalifikowany do kosztów firmy, jednakże nie będzie stanowił podatkowych kosztów uzyskania przychodów;
  •  „Dokument KP” – oznacza „kasa przyjmie” i jest to dowód wpłaty gotówki do kasy;
  • „Dokument KW” – oznacza „kasa wyda” i jest to dowód wypłaty gotówki z kasy;
  • „Strona Winien” i „Strona Ma” – strony konta księgowego po których jest dokonany zapis. W uproszczeniu „Strona Winien” to strona lewa, a „Strona Ma” to strona prawa konta;
  • „JDG”- to skrót od „jednoosobowa działalność gospodarcza”;
  •  „Pełne księgi”- to wyrażenie oznacza księgi rachunkowe, które są prowadzone przede wszystkim dla spółek prawa handlowego. Jest to najbardziej szczegółowa spośród wszystkich form prowadzenia księgowości;
  • „Mała księgowość”- inaczej KPiR, jest to ewidencja zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Najczęściej stosowana przy jednoosobowej działalności gospodarczej.

Inną stroną medalu jest używanie zamiennie pojęć, które wcale nie są synonimami. Poniżej przytoczyłyśmy najczęściej mylone frazy i postarałyśmy się krótko wytłumaczyć różnice – język księgowy.

dochód ≠ przychód

Książkowa definicja mówi, że przychód jest to łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez VAT) w danym okresie rozliczeniowym. Natomiast dochód otrzymujemy po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania. Pamiętajmy, że używanie tych pojęć zamiennie może doprowadzić niejedną księgową do bólu głowy…

VAT ≠ podatek dochodowy

Zasady rozliczania podatków na gruncie przepisów o VAT i PIT/CIT często bywają odmienne. Nawet jeśli firma osiąga dochód podatkowy to wcale nie oznacza, że zapłaci za ten miesiąc VAT bądź odwrotnie. Zdarza się, że wynik podatkowy sporo się różni od wyniku bilansowego i nie jest to błąd.

koszt ≠ wydatek

Nie każdy wydatek może stanowić koszt, a nie każdy koszt jest wydatkiem. Wydatkiem nazywamy wypłatę środków pieniężnych, natomiast koszt według definicji Ustawy o rachunkowości to:

„uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli”

Reasumując, dobra komunikacja jest podstawą udanej współpracy.

To księgowy jest odpowiedzialny za przekazywanie jasnych i rzetelnych informacji na temat sytuacji finansowej jednostki i powinien być wsparciem w prowadzeniu biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *