Jak ująć w ewidencji księgowej fakturę korygującą?

faktura korygująca

Faktura korygująca – każdy przedsiębiorca w toku prowadzenia działalności gospodarczej ma styczność z różnego typu dokumentami księgowymi. Do najczęściej występujących należą faktury, które są podstawowym sposobem dokumentowania zdarzenia gospodarczego. W sytuacji gdy faktura zawiera błędy lub gdy po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia, stanowiące podstawę do zmiany ceny należy wówczas skorygować pierwotną fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej. W poniższym artykule przedstawione zostały prawidłowe metody ujęcia otrzymanych faktur korygujących.

 

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą

Faktura korygująca jest rodzajem dokumentu księgowego, wystawianego przez przedsiębiorcę w ściśle określonych sytuacjach. W zależności od przyczyny dokonania korekty istnieją różne sposoby prawidłowego jej ujęcia.

Faktura korygująca – jej wystawienie jest niezbędne, gdy po wystawieniu faktury:

-dokonano zwrotu towarów,

-dokonano zwrotu zapłaty,

-stwierdzono pomyłkę,

-zmianie uległa podstawa opodatkowania wykazana na fakturze lub kwota podatku VAT.

Faktura korygująca nie dokumentuje zatem nowego zdarzenia gospodarczego. Odnosi się ona do wystawionej w przeszłości faktury pierwotnej stanowiącej jej punkt odniesienia.

Zmiany w ramach pakietu SLIM VAT

Przepisy zawarte w ustawie o VAT regulują zarówno zasady na jakich podatnik powinien skorygować podatek naliczony czy podatek należny w sytuacji wystawienia lub otrzymaniem faktury korygującej, jak i również zasady wystawiania owej faktury. Zgodnie z tymi przepisami prawidłowe ujęcie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania, a tym samym kwotę podatku należnego uzależnione jest przede wszystkim od przyczyn dokonania korekty. Od stycznia 2021 roku zmianie uległo część przepisów z tym związanych. Do końca 2020 roku w sytuacji gdy przyczyna wystawienia korekty istniała już w chwili wystawiania faktury pierwotnej, wówczas korekty podstawy opodatkowania należało dokonać w miesiącu, w którym rozliczona została faktura pierwotna. Jeżeli jednak powód wystawienia korekty wystąpił po wystawieniu faktury pierwotnej, wówczas fakturę korygującą rozliczało się w okresie, w którym powstała przyczyna korekty.

 

Zlikwidowanie wymogu uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Jedną ze zmian dokonanych po 1 stycznia 2021 roku było usunięcie wymogu uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w przypadku faktur in minus. Mianowicie w przypadku faktury korygujące zmniejszającej podstawę opodatkowania, zlikwidowano obowiązek oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej od odbiorcy towarów lub usług, które stanowiło podstawę do pomniejszenia należnego podatku VAT.

Obecnie przedsiębiorca może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej w sytuacji gdy:

-posiadana dokumentację z której wynika, że uzgodnił z odbiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania,

-z posiadanej dokumentacji można wywnioskować, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego,

-faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Dokumentacje stanowić może zarówno korespondencja mailowa, aneks do umowy czy też inny dokument stanowiący potwierdzenie warunków transakcji, w tym potwierdzenie dokonania zwrotu zapłaty.

Od 1 stycznia 2021 roku odbiorca towaru lub usługi, w przypadku wystąpienia przesłanek do zmniejszenia podstawy opodatkowania jak i podatku należnego przez kontrahenta, jest obowiązany do obniżenia kwoty podatku naliczonego.

Obniżenie to występuje w okresie rozliczeniowym, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione, jeżeli dodatkowo przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione, tj. doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie podstawy opodatkowania. Jest zatem zachowana spójność po stronie nabywcy jak i sprzedawcy w zakresie ujmowania obniżenia podatku VAT.

 

Wprowadzenie regulacji określających sposób ujęcia korekt in plus

Zmiany dotyczą również zasady rozliczania faktur korygujących odnoszących się do  podwyższenia VAT należnego. Wcześniejsze przepisy nakazywały w każdym przypadku odnieść się do okresu pierwotnego. Od 1 stycznia 2021 roku duże znaczenie ma przyczyna ówczesnej korekty. Generalna zasada stanowi iż w sytuacji, gdy przyczyna korekty zwiększającej podstawę opodatkowania wystąpi po wystawieniu faktury, obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania należy dokonać w rozliczeniu bieżącym. Jednak w sytuacji, gdy przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury, obowiązek dokonania korekty zwiększającej podstawę opodatkowania wystąpi w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek.

 

Faktura korygująca – ujęcie w podatku dochodowym

Nie zmieniły się zasady rozliczania faktur korygujących w podatku dochodowym. W sytuacji gdy korekty przychodów spowodowane są w wyniku błędu rachunkowego lub pomyłki należy rozliczać je na zasadzie retrospektywnej. W przypadku korekt z innych powodów niż powyżej wymienione należy rozliczać je na bieżąco czyli w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca. Analogiczne przepisy dotyczą przedsiębiorców otrzymujących faktury korygujące. Gdy przyczyną wystawienia faktury korygującej jest błąd rachunkowych lub pomyłka wówczas korektę kosztów uzyskania przychodów rozlicza się retrospektywnie. Jeżeli przyczyny korekty są inne niż wskazane w zdaniu poprzednim wówczas fakturę korygująca rozlicza się w bieżącym okresie, tj. w okresie, w którym faktura korygująca została otrzymana.

 

Znaczenie i wartość – faktura korygująca

Należy pamiętać, że zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i VAT prawidłowy sposób ujęcia korekty nie jest zależny od jej wartości. Będzie miała to znaczenie w ewidencji bilansowej opartej o zasadę istotności.

Prawo bilansowe określa dwie możliwości ujęcia zdarzeń określonych na fakturze korygującej: wymagające korekty retrospektywnej oraz te, które takiej korekty nie wymagają. Ogólnie ujmując zdarzeniami wymagającymi korekty retrospektywnej są błędy, które stanowią istotną wartość z punktu widzenia sprawozdania finansowego. Czyli taki, które powodują istotne zniekształcenie wykazanych danych sprawozdawczych  w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych.

Data publikacji 07-09-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *