Wydatki na eksploatację samochodów w firmie na gruncie VAT, PIT i CIT

eksploatacja pojazdów

Eksploatacja pojazdów a KUP

Eksploatacja pojazdów – w rozumieniu ustawy (u.p.d.o.p) samochód osobowy oznacza pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

– agregat elektryczny/spawalniczy,

– do prac wiertniczych,

– koparka, koparko-spycharka,

– ładowarka,

– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

– żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;

Eksploatacja pojazdów – wszystkie wymienione pojazdy, których ustawa nie kwalifikuje do samochodów osobowych nie zostały objęte limitowaniem, co oznacza że wydatki na ich eksploatacje można w pełni ujmować w kosztach uzyskania przychodów i nie podlegają poniższym ograniczeniom.

Od 1.01.2019 r. samochody osobowe z punktu widzenia rozliczania kosztów używania w kosztach uzyskania przychodów dzielą się na trzy grupy, przy czym pierwsza z tych grup występuje jedynie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  • Samochody nieewidencjonowane jako środki trwałe (dot. wyłącznie u.p.d.o.f)

Pierwsza grupa samochodów osobowych obejmuje stanowiące własność podatników samochody osobowe niebędące składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. (czyli niebędące środkami trwałymi, składnikami majątku niezaliczonymi do środków trwałych ze względu na wartość początkową nieprzekraczającą 10.000 zł ani składnikami majątku niezaliczonymi do środków trwałych ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok), które są częściowo wykorzystywane do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Jak mówi znowelizowany art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. do kosztów uzyskania przychodów zaliczać można jedynie:

1) 20% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania tych samochodów osobowych

2) 20% poniesionych składek na ubezpieczenie takich samochodów osobowych.

Koszty te we wskazanej wysokości można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu.

  • Samochody inne niż należące do gr.1 (u.p.d.o.f) oraz wszystkie samochody osobowe używane do celów mieszanych (u.p.d.o.p.)

Drugą grupę pojazdów samochodowych stanowią od 1.01.2019 r. inne samochody osobowe niż należące do pierwszej ze wskazanych grup (w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz wszystkie samochody osobowe (w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), które są używane w sposób mieszany (tj. częściowo wykorzystywane są na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, częściowo zaś do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą przez podatnika). Z przepisów wynika, że w przypadku takich samochodów do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać:

1) 75% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów (przy czym kwota tych wydatków obejmuje także VAT, który na podstawie art. 86a ust. 1 u.p.t.u. nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony VAT, w tej części, w jakiej podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty, gdyż 25% tych wydatków nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów ( art. 23 ust. 1 pkt 46a u.p.d.o.f. oraz art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p.);

2) składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150.000 zł (art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f. oraz art. 16 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.p.).

  • Samochody wykorzystywane w 100% na cele działalności, dla których prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu na potrzeby VAT

Trzecią grupę pojazdów samochodowych stanowią inne samochody osobowe niż należące do pierwszej ze wskazanych grup (w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz wszystkie samochody osobowe (w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), które są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika. Ze znowelizowanych przepisów wynika, że w przypadku takich samochodów do kosztów uzyskania przychodów zaliczać można:

1) całość wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów,

2) składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150.000 zł (art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f. oraz art. 16 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.p.).

Zastrzec jednak należy, że warunkiem uznawania samochodów osobowych za wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą jest co do zasady prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu na potrzeby VAT (art. 23 ust. 5f u.p.d.o.f. oraz art. 16 ust. 5f u.p.d.o.p.).

Wskazać także należy, że do drugiej lub trzeciej ze wskazanych grup należą nie tylko samochody osobowe stanowiące własność podatników, lecz także samochody osobowe użytkowane na podstawie umów leasingu, umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Eksploatacja samochodów a VAT

Eksploatacja pojazdów – w przypadku odliczenia podatku VAT od wydatków na eksploatację samochodów możliwe jest odliczenie 100% lub 50% kwoty VAT (jeśli nie zachodzą inne okoliczności wykluczające możliwość odliczenia podatku od towarów i usług).

Wysokość odliczenia podatku VAT od tych wydatków uzależniona jest od sposobu wykorzystywania go w działalności. Podatnik wykorzystujący pojazd w sposób mieszany (zarówno w działalności jak i prywatnie), na gruncie podatku VAT ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT 50% od zakupów związanych z danym pojazdem.

Odliczenie 100% VAT od wydatków dotyczy samochodów osobowych, u których wyłączono możliwość użytku prywatnego oraz spełniają poniższe warunki:

  • jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówka (dla celów VAT),
  • został spisany regulamin zasad użytkowania pojazdu,
  • samochód osobowy został zgłoszony do urzędu skarbowego na druku VAT-26.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

 

Data publikacji 07-07-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *